Algemene Voorwaarden

Geüpdatet op 23-2-2024

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij Effe Filmen partij van is.
 2. Aanvaarding van de opdracht
  2.1. De opdrachtgever dient offertes en aanbiedingen digitaal te aanvaarden.
  2.2 Bij het annuleren van een ondertekend offerte,  dient de opdrachtgever een verbrekingsvergoeding te betalen van 20% van het bedrag op de offerte.
  2.3. Alle aanbiedingen en offertes van Effe Filmen zijn vrijblijvend, tenzij dit door Effe Filmen anders is aangegeven.
  2.4. Je kunt Effe Filmen niet aan een offerte/aanbieding houden bij sprake van een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout.
  2.5. Bij een offerte stuurt Effe Filmen een .pdf van deze algemene voorwaarden mee.
 3. Auteursrecht (Intelectueel eigendom)
  De opdrachtgever geeft Effe Filmen toestemming om het opgenomen videomateriaal te gebruiken voor promotie doeleinden. Het videomateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, social media, etc.
 4. Betaling
  De opdrachtgever dient de factuur van Effe Filmen te betalen nadat de filmwerkzaamheden zijn voltooid. Deze betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden op NL35RABO0338646698, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is Effe Filmen gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Oplevering
  5.1. Effe Filmen levert de overeengekomen zaken op zodra er goedkeuring aan is gegeven door de opdrachtgever. Oplevering vindt digitaal plaats door middel van een link waarbij de opdrachtgever het eindproduct kan downloaden.
  5.2. De video’s levert Effe Filmen op in Full-HD kwaliteit, tenzij hier andere afspraken voor zijn gemaakt.
  5.3. De video’s levert Effe Filmen op in 16:9 formaat, tenzij hier andere afspraken voor zijn gemaakt.
  5.4. De video’s levert Effe Filmen op in bestandstype mp4, tenzij hier andere afspraken voor zijn gemaakt.
 6. Correcties
  Bij iedere opdracht zijn maximaal twee kleine correctie/feedback rondes inbegrepen. Hieronder worden verstaan: het weglaten of toevoegen van enkele beelden, tekstuele verandering, kleurcorrectie etc. Grote correcties zoals het compleet veranderen van beelden, omgooien van volgorde van beelden, muziek veranderingen etc. worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van €50 excl. btw. Effe Filmen beslist wat onder grote correcties en kleine correcties valt en zal dit toelichten aan de opdrachtgever.
 7. Opslaan van beeldmateriaal
  Het beeldmateriaal wordt opgeslagen op een harde schijf die in eigen beheer is. Indien gewenst, kan het beeldmateriaal door de opdrachtgever verkregen worden, dit beeldmateriaal wordt op een opslagmedia geplaatst. Hier zijn de volgende kosten aan verbonden: €199,- incl. opslagmedium.

Volledige bedrijfsnaam
Effe Filmen

Handelsnaam
Effe Filmen  

Telefoonnummer
06-40 07 11 47

E-mailadres
info@effefilmen.nl  

Btw-nummer
NL865965705B01

KvK-nummer
92266991